دومين دوره آموزش نرم افزار فناوران ويژه نمايندگان شرکت بيمه سرمد-آذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1397/07/09

شرکت کارانگر فناوران خبره در ادامه برگزاري دوره هاي آموزشي خود براي کارکنان و نمايندگان صنعت بيمه و در اجراي قرارداد آموزشي با شرکت بيمه سرمد، هفته ي گذشته با تيم خود به استان آذربايجان شرقي سفر کرد تا در مرکز آن استان در کنار نمايندگان اروميه و اردبيل شرکت مزبور، ميهمان شهر تبريز و شعبه بيمه سرمد باشد؛ در اين دوره با توجه به استقبال بيش از پيش عوامل فروش و کارکنان منطقه ي آذربايجان تعداد شرکت کنندگان دوره به بيش از 40 نفر رسيد و شرکت کارانگر با تيم سه نفره خود سه روز مداوم به ارايه خدمات آموزشي پرداخت تا همانند گذشته بعنوان تنها برگزارکننده ي رسمي آموزش هاي نرم افزار بنيان باز هم بي ادعا رسالت خود را به شکل مطلوبي به سرانجام برساند. شايان ذکر است در اين دوره مدرسان شرکت کارانگر آموزش خود را با استناد به موارد قانوني و منطقي همپاي سيستم فناوران پيش برده و در پايان روز جمعه، مورخ 06/07/97 ماموريت خود را در استان آذربايجان شرقي به پايان رساندند.