آيين نامه ماده 18 قانون شخص ثالث و تغييرات سيستم بنيان

تاریخ انتشار: 1396/12/06

باتوجه به تصويب قانون جديد شخص ثالث در خردادماه سال 1395 و به تبع آن آيين نامه هاي مورد نياز در برخي از مواد اين قانون، هيات دولت، آيين نامه يازده ماده اي ماده 18 همين قانون را پيرامون نحوه تعيين حق بيمه، تخفيفات و اضافات تصويب، ابلاغ و شرکت هاي بيمه را موظف به اجراي آن تا 3 ماه پس از ابلاغ آن نمود. همانطور که گفته شد در اين آيين نامه، تغييراتي در نحوه تعيين حق بيمه و موارد وابسته به آن صورت گرفته که مختصرا به شرح برخي از اين تغييرات مي پردازيم: در مواد 1تا 3 به شرح کليات درخصوص طرفين بيمه نامه و نحوه تعيين و اعلام حق بيمه توسط بيمه مرکزي پرداخته شده است. در ماده 4، طي جدولي، اضافات نرخ حق بيمه مشخص گرديده که وجه تمايز آن بطور برجسته، افزايش حق بيمه در مواقعي همچون، نداشتن معاينه فني با 5 %، کهنگي بيش از 15 سال بازاء هر سال 2 % حداکثر 20 % و افزايش حق بيمه براي رانندگان که تخلف حادثه ساز و يا نمره منفي برايشان ثبت گردد. در ماده 5 به سه بند تخفيف اشاره شده که مربوط به خودروهاي صفرکيلومتر با 5 % ، خودروهاي عمومي شهري با ظرفيت بيش از 6نفر با 50 % و دارندگان گواهينامه کم خطر 10 % مي باشد. در ماده 6 که اصلي ترين تغييرات نسبت به گذشته در آن ديده مي شود، مربوط به تخفيفات است که بازاء هر سال از سال دوم، 5 % تخفيف و در سال چهاردهم، تخفيفات به حداکثر ميزان خود يعني 70 % مي رسد؛ از جمله تفاوت هاي عمده اين قانون در مقايسه با قانون قبلي اين است که در آيين نامه ماده 18 پس از وقوع حادثه، کليه تخفيفات بصورت يکجا حذف نشده و طبق جدول مربوطه بصورت پلکاني حذف مي گردد. در ساير مواد هم تغييراتي وجود داشته که فايل هاي آموزشي کامل در اين خصوص در کانال رسمي تلگرام شرکت کارانگر فناوران خبره (تنها نماينده انحصاري آموزش سيستم فناوران) بصورت صوتي، متني و ويديوي آموزشي از تغييرات سيستم فناوران درج گرديده است لذا شماره را به بازديد از کانال فوق به آدرس زير دعوت مي نماييم. Telegram.me/karanegar@karanegar