آزمون عملي کارکنان شعب تهران شرکت بيمه آسيا

تاریخ انتشار: 1396/10/23

شرکت کارانگر فناوران خبره در شش ماهه دوم سال جاري طي همکاري دوجانبه اي با شرکت بيمه آسيا اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش فني و سيستمي نرم افزار بيمه گري بنيان در کليه رشته ها براي برخي از کارکنان شعب تهران نمود که پس از ماه ها آموزش و در اختيار گذاردن لوح هاي آموزشي در همين زمينه، اواسط هفته گذشته اقدام به برگزاري آزمون در دو گروه اموال و اشخاص نمود که با حضور کليه فراگيران و يک ناظر از شرکت مذکور برگزار گرديد.