آموزش تشريفات براي کارمندان خدماتي شرکت فناوران اطلاعات خبره

تاریخ انتشار: 1396/09/28

شرکت کارانگر فناوران خبره جهت مسلط نمودن کارمندان خدماتي شرکت فناوران اطلاعات خبره و بروز نمودن اطلاعات ايشان، اين بار اقدام به برگزاري دوره هاي آداب تشريفات و پذيرايي نموده است . لذا در همين راستا شنبه گذشته مورخ 1396.09.25 با آموزش دوره تشريفات توسط جناب آقاي اسدي و حضور کارمندان خدماتي شرکت فناوران اطلاعات خبره، به کار خود ادامه داد