ادامه آموزش تئوري هاي بيمه با برگزاري دوره خسارت درمان

تاریخ انتشار: 1396/09/01

شرکت کارانگر فناوران خبره در ادامه طرح آموزش تئوري هاي بيمه جهت مسلط نمودن کارکنان شرکت فناوران اطلاعات خبره و بروز نمودن اطلاعات فني و بيمه اي ايشان، اين بار پس از برگزاري دوره هاي صدور رشته هاي بيمه اي به حوزه خسارت وارد شد. لذا در همين راستا روز گذشته با حضور حداکثري گروه درمان از جمله تحليلگران، پشتيبانان و همکاران توليد با آموزش دوره خسارت درمان توسط سرکار خانم سياح ، به کار خود ادامه داد .