ارتقا سطح فني کارشناسان شعب تهران بيمه آسيا

تاریخ انتشار: 1396/08/11

در راستاي در خواست ماه گذشته شرکت بيمه آسيا در باب ارتقاي سطح فني کارشناسان شعب تهران، شرکت کارانگر فناوران خبره از ابتداي هفته جاري کارگاه هاي آموزشي سيستم جامع بيمه گري فناوران در دو حوزه اموال و اشخاص را در محل ساختمان اصلي خود براي گروه معرفي شده به اجرا درآورد؛ دوره آموزشي فوق در کليه رشته هاي بيمه اي و با تکيه بر نرم افزار بنيان طي هفته هاي آتي نيز همچنان ادامه خواهد داشت تا کارشناسان مذکور با تسلط کامل در حوزه هاي کاري خود فعاليت نمايند . لذا طي اين برنامه، امروز پنجشنبه 96.8.11 دوره صدور درمان توسط سرکار خانم نصيري تدريس شد.