آغاز مرحله آموزش رشته هاي بيمه اي (ويژه کارکنان شرکت فناوران)

تاریخ انتشار: 1396/06/11

در ادامه اجراي دوره هاي تئوري بيمه براي کارکنان شرکت فناوران خبره و پس از گذراندن دوره اصول و کليات بيمه بعنوان پيش نياز، مرحله آموزش فني رشته هاي بيمه با برگزاري دو کلاس خودرو-بدنه در تاريخ 01/06/96 و درمان در تاريخ 04/06/96 باتدريس آقايان علي ضيغمي و اکبر رواقي آغاز گرديد که برگزاري دور مذکور براي اين دو رشته طي ماه جاري و آتي بطور گسترده و در دو حوزه صدور و خسارت ادامه خواهد داشت.