برگزاري دوره آموزشي اصول و کليات بيمه

تاریخ انتشار: 1396/05/25

شرکت کارانگر فن آوران خبره باپيشنهاد طرحي در راستاي افزايش دانش بيمه اي کارکنان شرکت فن آوران اطلاعات خبره اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نمود که طي ماه گذشته و در 5 گروه جداگانه توسط مدرسين خود به آموزش اصول و کليات بيمه پرداخت تا با گذراندن اين دوره بعنوان پيش نياز ، در دوره هاي بعدي با تکيه بر کارشناسان و مدرسين کارآزموده صنعت بيمه به تدريس درحوزه هاي فني بيمه بپردازد.