آغاز دومين دوره آموزشي "تحليل سيستم ها" براي کارمندان شرکت فن آوران

تاریخ انتشار: 1396/03/26

از ابتداي تأسيس شرکت کارانگر همواره دوره هاي آموزشي تخصصي از جمله SQL، C#، LINQ و تحليل سيستم‌ها براي همکاران محترم شرکت فناوران، توسط اساتيد برجسته که خود از مديران فناوران بوده اند، برگزار گرديده است و آزمون‌هاي سنجش مهارت نيز در آخر هر ترم برگزار و نتايج به مديريت آن شرکت اعلام گرديده است. در همين راستا دومين دوره آموزشي تحليل سيستم‌‌ها توسط سرکار خانم اصلاحي از ابتداي خرداد ماه سال جاري در محل کارانگر تشکيل گرديد.