تکثير هزار لوح آموزشي پايه کاربري سيستم جامع فن آوران جهت نمايندگان بيمه معلم

تاریخ انتشار: 1396/03/26

شرکت بيمه معلم بار ديگر با همکاري شرکت کارانگر فناوران خبره با هدف ارتقاء سطح فني و مهارت کار با سامانه جامع بيمه فناوران دست به اقدام ديگري در حوزه آموزشي کاربران خود زد . در اين مسير ، پس از برگزاري دوره هاي آموزشي توسط شرکت کارانگر و رضايتمندي شرکت بيمه معلم از آن مجموعه ، درخواست تکثير قريب به يک هزار لوح آموزشي پايه کاربري نمود تا بدين وسيله گامي در جهت آموزش نمايندگان خود در سراسر کشور برداشته باشد. همچنين پس از تعيين مهلت فراگيري براي نمايندگان، اقدام به برگزاري آزمون جامع در اين حوزه مي نمايد که سؤالات اين آزمون توسط کارشناسان آموزشي شرکت کارانگر در مرحله تهيه و تدوين مي باشد.