برگزاري دوره‌هاي آموزشي سيستم جامع فناوران براي کارشناسان شعب و ستاد بيمه ميهن

تاریخ انتشار: 1396/03/24

باعنايت به درخواست شرکت بيمه ميهن جهت برگزاري دوره هاي آموزشي نرم افزار سامانه جامع بيمه فناوران با هدف ارتقاء دانش و مهارت و کيفيت کار کارشناسان شعب و ستاد اين شرکت در زمينه کار با سامانه فناوران ، دوره هاي فوق در ارديبهشت و خرداد ماه سال جاري در محل شرکت کارانگر به شرح ذيل برگزار گرديد

  • دوره صدور و خسارت مهندسي جمعا به مدت 6 ساعت توسط سرکار خانم سلطان پور
  • دوره صدور و خسارت آتش سوزي جمعا به مدت 8 ساعت توسط سرکار خانم ها سوري و صادقي
  • دوره صدور و خسارت عمر انفرادي جمعا به مدت 10 ساعت توسط سرکار خانم ميرزا آقايي
  • دوره صدور و خسارت باربري جمعا به مدت 7 ساعت توسط سرکار خانم يمکان
  • دوره صدور و خسارت درمان جمعا به مدت 20 ساعت توسط سرکار خانم نصيري
  • دوره صدور و خسارت اتومبيل جمعا به مدت 10 ساعت توسط سرکار خانم نقيبي

در همين راستا مديريت آموزش شرکت ميهن، با توجه به کيفيت مطلوب دوره هاي برگزار شده و البته تعداد زياد نمايندگان و کاربران خود درخواست تکثير لوح هاي فشرده با محتواي آموزش الکترونيکي نرم افزار فناوران خبره را از شرکت کارانگر نمود تا پس از فراگيري کامل مطالب، جهت سنجش و ارزيابي مهارت سيستمي کاربران خود، آزمون آنلاين تستي را در اين رابطه براي همکاران خود برگزار نمايد که البته در اين مسير، شرکت کارانگر اقدام به طراحي و تدوين سؤالات اين آزمون خواهد نمود.